Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Retapstore is een handelsonderneming onder ProDansk bv. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met RetapStore afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de servicepagina`s van onze website RetapStore. Door te leveren en/of te bestellen geeft u aan met de algemene levering- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

Scheidbaarheid
Indien één of meerdere artikel(en) van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, dan zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen in deze voorwaarden niet aantasten. 

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de pagina bestelinformatie van de Website. Een bestelling is niet geldig indien RetapStore uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen en te betalen komt een koop tot stand. Overeenkomstig de Wet Kopen op Afstand en de richtlijnen van de Wet Kopen op Afstand, heeft u veertien (14) dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en RetapStore hiervan in kennis te stellen danwel uw bestelling te retourneren*. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en bent u eigenaar. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de zichttermijn als hieronder beschreven. In individuele gevallen kan RetapStore besluiten om bestellingen te weigeren.
* Indien u de bestelling wilt retourneren dient u dit op eigen kosten retour te sturen. Als het product in goede staat retour is ontvangen zal RetapStore het aankoopbedrag retourneren met aftrek van de door Alfems gemaakte verzendkosten van de desbetreffende bestelling.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zo lang de actie periode loopt of de voorraad strekt. RetapStore garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in door RetapStore uitgegeven mailings en op de Website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende mailings of gedurende de op de Website aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. RetapStore is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de Website. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Gratis verzending van een bestelling is een vorm van korting. RetapStore geeft op haar website aan of die wel of niet van toepassing is. Gratis verzending van een bestelling aan het buitenland is nimmer van toepassing en leveringen aan het buitenland dienen vooraf betaald te worden.

Betaling
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van RetapStore Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling aan te bieden bij de vervoerder. Betaling geschiedt middels de mogelijkheden die de webwinkel(s) van RetapStore u biedt(en).

Annulering
Wanneer de afnemer de overeenkomst annuleert, zal RetapStore een schade claim ter hoogte van 25% van het totale aankoopbedrag bij de afnemer in rekening brengen. Indien de afnemer de overeenkomst annuleert nadat RetapStore de afnemer geïnformeerd heeft over een verwachte datum van de (deel)levering, zal dit percentage verhoogd worden naar 50% van het totale aankoopbedrag. Deze percentages liggen vast, tenzij RetapStore aantoonbaar kan maken dat de geleden schade hoger is. RetapStore zal dan deze kosten in rekening brengen van de afnemer.

Garantie
Bestelt u een artikel bij RetapStore , dan heeft u recht op de wettelijke garantie alsmede de garantie die onze leveranciers op hun producten geven. Dit kan per merk/leverancier verschillend zijn. RetapStore volgt de wettelijke bepalingen omtrent het garantie geven op gekochte producten. Uw factuur dient als aankoopbewijs.. Retap is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ander soortige schade aan derden producten. Bij foutieve levering heeft Retap het recht deze fout te herstellen middels een herlevering van de foutieve producten. 

Afleveringen
Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt RetapStore ervoor, dat het pakket bij u wordt bezorgd op het door u opgegeven huisadres of afleveradres. RetapStore doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd op de website te realiseren. De door RetapStore aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. RetapStore heeft het recht om middels gedeeltelijke leveringen uw opdracht uit te leveren. Wanneer er sprake is van een deellevering, zal RetapStore u hier van de te voren over inlichten. Indien aflevering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Voor het overige is RetapStore niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. RetapStore is verantwoordelijk voor de aflevering tot aan de voordeur c.q. stoep. RetapStore is niet verantwoordelijk voor de plaatsing en/of installatie en/of transport naar een secundaire locatie.

Zichttermijn/retourneren
U mag een afgeleverd artikel binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst met reden aan RetapStore terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave door RetapStore van het bedrag van de aankoop inclusief de bezorgkosten dat u reeds aan RetapStore heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel. U kunt uw bestelling alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt, en in de originele verpakking geretourneerd worden. Een en ander geschied op kosten van de koper. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan RetapStore heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. Na de periode van 14 dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. De door RetapStore reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding terugbetaald. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt; Het artikel is (gedurende de periode dat u het op zicht had) gebruikt of beschadigd geraakt; Het artikel is niet meer compleet; Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken; Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door RetapStore niet als een beschadigde verpakking beschouwd); Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard; Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden; Het artikel kan snel bederven of verouderen; (bijvoorbeeld planten); Het artikel qua kleur niet voldoet aan uw verwachting (afbeeldingen op internet geven nooit een 100% beeld van de werkelijkheid); Het artikel geleverd is buiten Nederland.

Aansprakelijkheid
RetapStore is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan RetapStore is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van RetapStore komt. RetapStore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de wfebsite. RetapStore is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door RetapStore geleverd artikel. Indien RetapStore toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is RetapStore aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. RetapStore is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
-Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
-Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;
-Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het RetapStore -klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door RetapStore of aan derden ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en niet aan derden verstrekt commerciële doeleinden.
RetapStore verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan onze klantenservice.

Niet tevreden?
Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen 7 dagen contact op met onze klantenservice, op +31-642369267 of stuur binnen een e-mail aan klantenservice@retapstore.nl of richt uw klacht schriftelijk aan RetapStore , afdeling klantenservice, Sonnenbergstraat 21, 7203DW Zutphen, onder vermelding van uw naam en adres en woonplaats en een duidelijke beschrijving / toelichting van de klacht. Het retour sturen van producten dienen vergezeld te zijn van het ter beschikking gestelde retourformulier. RetapStore zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling nemen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58575243
Toepasselijk recht
in alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien,  beslist RetapStore Alle rechten voorbehouden. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing. 

 

Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Retapstore is een handelsonderneming onder ProDansk bv. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met RetapStore afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de servicepagina`s van onze website RetapStore. Door te leveren en/of te bestellen geeft u aan met de algemene levering- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

Scheidbaarheid
Indien één of meerdere artikel(en) van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, dan zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen in deze voorwaarden niet aantasten.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de pagina bestelinformatie van de Website. Een bestelling is niet geldig indien RetapStore uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen en te betalen komt een koop tot stand. Overeenkomstig de Wet Kopen op Afstand en de richtlijnen van de Wet Kopen op Afstand, heeft u zeven (7) dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en RetapStore hiervan in kennis te stellen danwel uw bestelling te retourneren*. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en bent u eigenaar. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de zichttermijn als hieronder beschreven. In individuele gevallen kan RetapStore besluiten om bestellingen te weigeren.
* Indien u de bestelling wilt retourneren dient u dit op eigen kosten retour te sturen. Als het product in goede staat retour is ontvangen zal RetapStore het aankoopbedrag retourneren met aftrek van de door Alfems gemaakte verzendkosten van de desbetreffende bestelling.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zo lang de actie periode loopt of de voorraad strekt. RetapStore garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in door RetapStore uitgegeven mailings en op de Website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende mailings of gedurende de op de Website aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. RetapStore is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de Website. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Gratis verzending van een bestelling is een vorm van korting. RetapStore geeft op haar website aan of die wel of niet van toepassing is. Gratis verzending van een bestelling aan het buitenland is nimmer van toepassing.

Betaling
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van RetapStore Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling te leveren. Betaling geschiedt middels de mogelijkheden die de webwinkel(s) van RetapStore u biedt(en). De betaaltermijn bij bestellen op basis van factuur is 14 dagen.

Annulering
Wanneer de afnemer de overeenkomst annuleert, zal RetapStore een schade claim ter hoogte van 25% van het totale aankoopbedrag bij de afnemer in rekening brengen. Indien de afnemer de overeenkomst annuleert nadat RetapStore de afnemer geïnformeerd heeft over een verwachte datum van de (deel)levering, zal dit percentage verhoogd worden naar 50% van het totale aankoopbedrag. Deze percentages liggen vast, tenzij RetapStore aantoonbaar kan maken dat de geleden schade hoger is. RetapStore zal dan deze kosten in rekening brengen van de afnemer.

Garantie
Bestelt u een artikel bij RetapStore , dan heeft u recht op de wettelijke garantie alsmede de garantie die onze leveranciers op hun producten geven. Dit kan per merk/leverancier verschillend zijn. RetapStore volgt de wettelijke bepalingen omtrent het garantie geven op gekochte producten. Uw factuur dient als aankoopbewijs.

Afleveringen
Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt RetapStore ervoor, dat het pakket bij u wordt bezorgd op het door u opgegeven huisadres of afleveradres. RetapStore doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd op de website te realiseren. De door RetapStore aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. RetapStore heeft het recht om middels gedeeltelijke leveringen uw opdracht uit te leveren. Wanneer er sprake is van een deellevering, zal RetapStore u hier van de te voren over inlichten. Indien aflevering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Voor het overige is RetapStore niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. RetapStore is verantwoordelijk voor de aflevering tot aan de voordeur c.q. stoep. RetapStore is niet verantwoordelijk voor de plaatsing en/of installatie en/of transport naar een secundaire locatie.

Zichttermijn/retourneren
U mag een afgeleverd artikel binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst met reden aan RetapStore terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave door RetapStore van het bedrag van de aankoop inclusief de bezorgkosten dat u reeds aan RetapStore heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel. U kunt uw bestelling alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt, en in de originele verpakking geretourneerd worden. Een en ander geschied op kosten van de koper. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan RetapStore heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. Na de periode van 14 dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. De door RetapStore reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding terugbetaald. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt; Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt; Het artikel is niet meer compleet; Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken; Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door RetapStore niet als een beschadigde verpakking beschouwd); Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard; Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden; Het artikel kan snel bederven of verouderen; (bijvoorbeeld planten); Het artikel qua kleur niet voldoet aan uw verwachting (afbeeldingen op internet geven nooit een 100% beeld van de werkelijkheid); Het artikel geleverd is buiten Nederland.

Aansprakelijkheid
RetapStore is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan RetapStore is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van RetapStore komt. RetapStore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de wfebsite. RetapStore is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door RetapStore geleverd artikel. Indien RetapStore toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is RetapStore aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. RetapStore is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
-Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
-Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;
-Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het RetapStore -klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door RetapStore of aan derden ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en niet aan derden verstrekt commerciële doeleinden.
RetapStore verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan onze klantenservice.

Niet tevreden?
Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen 7 dagen contact op met onze klantenservice, op +31-642369267 of stuur binnen een e-mail aan klantenservice@retapstore.nl of richt uw klacht schriftelijk aan RetapStore , afdeling klantenservice, Luunhorststraat 12, 7211EW EEFDE, onder vermelding van uw naam en adres en woonplaats en een duidelijke beschrijving / toelichting van de klacht. Het retour sturen van producten dienen vergezeld te zijn van het ter beschikking gestelde retourformulier. RetapStore zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling nemen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58575243
Toepasselijk recht
in alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist RetapStore Alle rechten voorbehouden. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Retapstore | sitemap | rss